2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 004
Hoofd content

Goed bestuur

Goed bestuur en integriteit zijn belangrijk voor iedereen bij de publieke omroep. Niet alleen voor bestuurders, maar voor alle medewerkers, inclusief freelancers. Want we kunnen alleen een transparante publieke omroep zijn wanneer elke collega meewerkt aan een integere organisatie. Leidraad hierbij is de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep, die de Raad van Bestuur van de NPO in overleg met de omroepen heeft opgesteld. De code geeft antwoord op vragen als: kan iemand zowel bestuurder als toezichthouder zijn? Mag een omroepmedewerker geschenken aannemen? En hoe hoog mag de beloning van presentatoren zijn? De onafhankelijke Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) adviseert de omroepen en de Raad van Bestuur zowel gevraagd als ongevraagd over de toepassing van de code. CIPO ziet er ook op toe dat deze wordt nageleefd en kan daarom op eigen initiatief onderzoek doen. Voor klokkenluiders binnen de omroep is CIPO een extern meldpunt.

Openbare registers

Openbare registers

  • Register Financiële belangen
  • Register Beleggingen
  • Register Nevenfuncties van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • Register Gegeven Geschenken

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn door NPO in de openbare registers geen namen vermeld, maar de functies van de desbetreffende personen.